Piątek, 21 czerwiec 2024liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Deklaracja Dostępności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

URZĄD MIASTA I GMINY ŚLESIN zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r . o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej URZĘDU MIASTA I GMINY ŚLESIN.

Data publikacji strony internetowej:  2012-12-01 
Data ostatniej istotnej aktualizacji:    2020-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Henryk Guzik informatyk@slesin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602751447.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie  posiada jedną siedzibę przy ul. Kleczewskiej 15.

Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek składa się z trzech kondygnacji. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Najbardziej dogodne wejście znajduje się od strony ul. Kleczewskiej:  wejście bezprogowe,  drzwi otwierają się automatycznie.

Naprzeciwko tego wejścia znajduje się winda głośnomówiąca z napisami w alfabecie brajla.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego biura.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na pierwszym poziomie budynku.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępne są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Inne informacje.

Dojazd do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie:

autobusem PKS: do przystanku przy ul. Powstańców Wielkopolskich, a następnie przechodząc na drugą stronę ulicy przejściem obok remizy OSP Ślesin bezpośrednio wejście na parking Urzędu;

samochodem:  

od strony Konina: ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania następnie w lewo; ul. Powstańców Wlkp. do ul.Kleczewskiej następnie w prawo  lub od obwodnicy m.Ślesina na skrzyżowaniu przy stacji paliw PKN Orlen w prawo

od strony Sompolna: prosto ul. Napoleona przez skrzyżowanie do ul. Kleczewskiej

od strony Skulska: prosto ul. Kościelną do skrzyżowania, a następnie  w prawo, lub obwodnicą do skrzyżowania przed stacją paliw PKN Orlen, a następnie w lewo

od strony Kleczewa: prosto przez skrzyżowanie przed stają paliw PKN Orlen.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnych.
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl