Piątek, 21 czerwiec 2024liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

 
Informuję, że w dniu 11 PAŹDZIERNIKA 2021 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności.
Sesja będzie transmitowana na żywo w sieci Internet na kanale YouTube:
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski


 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r., poz. 1372/ zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 11 października 2021 roku (poniedziałek) na godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian budżetu na 2021 rok;
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2021-2036;
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3188 Żółwieniec - Gawrony";
4) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w obrębie Licheń Stary;
5) zaopiniowania ceny na 2022 rok za odzysk i unieszkodliwienie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie;
6) przystąpienia Gminy Ślesin do współpracy w ramach Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie konińskim;
7) uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Ślesin”;
8) zwiększenia udziału w kapitale zakładowym Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu szkolnego.

7. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie Ślesin.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Ślesin.

9. Informacja o złożonych przez radnych i osoby do tego zobowiązane oświadczeniach majątkowych za rok 2020.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady
/-/ Paweł Bielicki
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl